نام اصلی: The Strongest Sect of All Times
نام فارسی: قویترین فرقه تمام دوران ها
نام های دیگر:
我的宗门亿点强
My Sect Has 100 Million Strength Points
My Sect Is 100 Million Points Stronger