نام اصلی: Frenzy of Evolution
نام فارسی: جنون تکامل
نام های دیگر:
Jinhua Kuangchao
Tides of Evolution
The Frenzy of Evolution
Evolution Frenzy
Jìnhuà Kuángcháo
进化狂潮