نام اصلی: Reborn to Be a Great God
نام فارسی: تولد دوباره قادرمطلق
نام های دیگر:
Rebirth of the Almighty Cultivator
Rebirth of the Great God
Rebirth of the Great God Cultivator
重生之我是大天神