نام اصلی: Aura Recovery, I Get a New Skill Everyday
نام فارسی: بازیابی هاله: من هر روز یک مهارت جدید دریافت می کنم
نام های دیگر:
Lingqi Fusu, Wo Meitian get Yige Xin Jineng
灵气复苏,我每天get一个新技能