نام اصلی: The Doomsday Ruthless Man: Hoarding Trillions of Supplies at the Beginning
نام فارسی: مرد بی رحم روز آخرالزمان: احتکار تریلیون ها منبع در آغاز
نام های دیگر:
Doomsday Ruthless Man: Beginning With Hoarding Trillions of Supplies
The Last All-Knowing Man Collected Trillions of Stuff from Day One
Stockpiling in Apocalypse The Doomsday Ruthless Man: Hoarding Trillions of Supplies at the Beginning
末日狠人:开局囤积万亿物资