نام اصلی: The Strong Man From the Mental Hospital
نام فارسی: مردی قوی از تیمارستان
نام های دیگر:
Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
从精神病院走出的强者