نام اصلی: Idle Player Returns as a God
نام فارسی: بازگشت بازیکن بعنوان یک خدا
نام های دیگر:
After Millions of Year’s I Woke Up To Be A God!