نام اصلی: Leveling Up By Killing Gods
نام فارسی: افزایش سطح با کشتن خدایان
نام های دیگر:
Kan Jian Xie Tiao De Wo, Chuxing Shenming!
I, Who Saw the Blood Bar, Punish the Gods!
看见血条的我,处刑神明!