نام اصلی: Rise from the Bottom
نام فارسی: صعود از اعماق
نام های دیگر:
从底层崛起
Rise From the Bottom
Slave Uprising