نام اصلی: I Have an Apocalyptic Dungeon
نام فارسی: من یه پناهگاه آخرالزمانی دارم
نام های دیگر:
I Have an Apocalyptic Underground City
我有一座未世地下城
I Have a Post-Apocalyptic Dungeon
我有一座末世地下城