نام اصلی: Jungle Master
نام فارسی: ارباب جنگل
نام های دیگر:
Wo, Conglin Zhuzai
Chronicles of the Jungle Sovereign
我,丛林主宰