نام اصلی: Demonic Evolution
نام فارسی: تحول شیطانی
نام های دیگر:
Demon Evolution
Me, Evolution, and the Demons
我,进化,恶魔
Wo, Jinhua, Emo