نام اصلی: Lord of Destiny Wheel
نام فارسی: ارباب چرخ سرنوشت
نام های دیگر:
命轮之主!当异变降临人间
Lord of the Wheel of Fortune! When changes come to the world
The Lord of the Wheel of Destiny