نام اصلی: I'm Really Not the Devil's Lackey
نام فارسی: من واقعا پادوی شیطان نیستم
نام های دیگر:
I'm Really Not the Demon God's Lackey
I'm Really Not the Evil God's Lackey
I'm Really Not the Evil God's Lackey!
我真不是邪神走狗