نام اصلی: Peerless Martial Spirit (2021)
نام فارسی: روح رزمی بی همتا
نام های دیگر:
A Paragon of Wuhun
Peerless Martial Spirit (Reboot)
The Omnipotent Martial Spirit
The Peerless Martial Spirit
最強の武魂~龍を宿した少年〜
绝世武魂 (2021)
최강무혼