نام اصلی: The Super Doctor From 2089
نام فارسی: پزشک معجزه گر اهل 2089
نام های دیگر:
Miaoshou Kuang Yi
妙手狂医
Miàoshǒu Kuáng Yī
Dr. Devil