نام اصلی: Necromancer's Evolutionary Traits
نام فارسی: خصیصه های تکاملی نکرومانسر
نام های دیگر:
Shinka Tokusei de Saikyou Necromancer
Strongest Necromancer With Evolutionary Characteristics
進化特性で最強ネクロマンサー