نام اصلی: The Survival Story of the Sword King in Another World
نام فارسی: داستان بقای پادشاه شمشیر در دنیایی دیگر
نام های دیگر:
Latna Saga: Survival of a Sword King
Otherworldly Sword King's Survival Records
Survival Story of a Sword King
The Survival Record of the Sword King in Another World
Survival Story of a Sword King in a Fantasy World
이계 검왕 생존기