نام اصلی: Doom Breaker
نام فارسی: سرنوشت شکن
نام های دیگر:
A Battle God's Second Chance
Reincarnation of the Suicidal Battle God
The Battle God's Return
To a New Life
투신전생기