نام اصلی: The Return of the Disaster-Class Hero
نام فارسی: بازگشت قهرمان کلاس فاجعه
نام های دیگر:
A Disaster Class Hero Has Returned
Felaket Kahramanın Dirilişi
Resurrection of the Catastrophic Hero
Return of the Disaster-Class Hero
재앙급 영웅님이 귀환하셨다