نام اصلی: the teacher of perishable villains
نام فارسی: معلم تبهکاران سطح فاجعه
نام های دیگر:
Teacher of the End-Of-The-World Villains
멸망급 빌런들의 선생님