نام اصلی: The Heavenly Demon Will Give You a Massage
نام فارسی: شیطان بهشتی بهت ماساژ میده!
نام های دیگر:
The Heavenly Demon Is Giving a Massage
천마님 안마하신다