نام اصلی: The Lord's Coins Aren't Decreasing?!
نام فارسی: سکه های شاهزاده کمتر نمیشوند؟!
نام های دیگر:
領主大人的次元交易戰
영주님의 코인이 줄지 않음
领主大人的金币用不完
The Lord of Coins