نام اصلی: Youngest Son of the NamGung Clan
نام فارسی: کوچکترین پسر قبیله نامگونگ
نام های دیگر:
남궁세가 막내공자