نام اصلی: Sword Sheath's Child
نام فارسی: زاده ی غلاف شمشیر