نام اصلی: Return of the Legend
نام فارسی: بازگشت افسانه
نام های دیگر:
회귀의 전설