نام اصلی: Strongest Level 1
نام فارسی: قویترین سطح 1
نام های دیگر:
최강 레벨 1
Unbeatable Level 1
Unbeatable Lv.1