نام اصلی: Regressing with the King’s Power
نام فارسی: بازگشت با قدرت پادشاه