نام اصلی: Warrior High School - Dungeon Raid Department
نام فارسی: دبیرستان جنگجویان - بخش حمله به سیاه چال
نام های دیگر:
용사고교 던전공략과