نام اصلی: I Reincarnated as a Legendary Surgeon
نام فارسی: تناسخم به عنوان یک جراح افسانه ای