نام اصلی: Kill the Dragon
نام فارسی: اژدها رو بکش
نام های دیگر:
킬 더 드래곤