نام اصلی: A Comic Artist's Survival Guide
نام فارسی:
نام های دیگر: