نام اصلی: Player Who Returned 10,000 Years Later
نام فارسی: بازگشت بازیکن پس از 10000 سال
نام های دیگر:
만 년 만에 귀환한 플레이어