نام اصلی: Margrave’s Bastard Son was The Emperor
نام فارسی: پسر حرومزاده ای که زمانی پادشاه بود