نام اصلی: Extraordinary Descent Genius
نام فارسی: نابغه‌ای از نسل استثنائی
نام های دیگر:
Genius of the Unique Lineage
규격 외 혈통 천재