نام اصلی: Temporarily Closed for Work Reasons
نام فارسی: مرخصی خالق اثر به دلایل شخصی
نام های دیگر:
I'm Taking a Break For Personal Reasons
I'll Be Taking a Break for Personal Reasons
일신상의 이유로 잠시 휴재합니다
The Creator Is on Hiatus