نام اصلی: Executioner
نام فارسی: جلاد
نام های دیگر:
사형집행관 • 사형집행관
The Executioner (Lee Jehwan)