نام اصلی: The Indomitable Martial King
نام فارسی: پادشاه رزمی شکست ناپذیر
نام های دیگر:
Time Slip of Fist King
Time Slip of FistKing
Time Slip of the Fist King
拳王轉生
권왕전생