نام اصلی: Dungeon Athlete
نام فارسی: ورزشکار دانجن ، ورزشکار سیاه چال
نام های دیگر:
Dungeon Athlete
Health Dungeon
Work-Out Dungeon
Workout Dungeon
헬스던전
Gym Dungeon