نام اصلی: Expelled Hero Is Too Strong
نام فارسی: قهرمان طرد شده خیلی قویه
نام های دیگر:
The Exiled Hero
파티에서 추방된 영웅이 너무 뛰어남 [독점]