نام اصلی: Gods’ Gambit
نام فارسی: تاس‌بازی خدایان
نام های دیگر:
신은 주사위 놀이를 하는가?
Does God Play Dice?