نام اصلی: Return of the Mount Hua Sect
نام فارسی: بازگشت فرقه ی کوه هوآ
نام های دیگر:
Return of the Flowery Mountain Sect
화산귀환
華山帰還
花山歸還
劍尊歸來
剑尊归来
หวนคืนสู่ฮวาซาน
Return of the Huashan Sect
Return of Sword Master
Return of the Blossoming Blade