نام اصلی: The God of War Who Regressed to Level 2
نام فارسی: خدای جنگ رجعت کرده به سطح ۲
نام های دیگر:
2레벨로 회귀한 무신
The Martial God who Regressed Back to Level 2