نام اصلی: Reincarnated Escort Warrior
نام فارسی: تناسخ جنگجوی محافظ
نام های دیگر:
환생표사