نام اصلی: Cursed Manager’s Regression
نام فارسی: بازگشت مدیر نفرین شده
نام های دیگر:
Oh! For Your Certain Victory, Manager Kim
Oh! Pilseung Manager Kim
Oh! Victory Mr. Kim
キム課長、2002年に回帰する
오! 필승 김과장