نام اصلی: Killer Pietro
نام فارسی: پتروِ قاتل
نام های دیگر:
Killer Pedro
Killer Badro
킬러 배드로