نام اصلی: Dawn of the Predecessor
نام فارسی: عصر اسطوره ها
نام های دیگر:
Dawn of the Predecessor: Prelude
Dawn of the Whole Body
전신의 새벽