نام اصلی: Hoarding in Hell
نام فارسی: غارتگر دوزخی
نام های دیگر:
지옥에서 독식