نام اصلی: I Get Stronger the More I Eat
نام فارسی: با خوردن قویتر میشم , من با خوردن قویتر میشم
نام های دیگر:
Gewaltiger Hunger
I Grow Stronger By Eating!
먹을수록 강해짐
最强饭桶