نام اصلی: Myst, Might, Mayhem
نام فارسی: راز، قدرت، آشوب
نام های دیگر:
An Awesome Power
Myst Might Mayhem
The Chaotic God of Extraordinary Strength
怪力 亂神
괴력 난신